เกี่ยวกับเรา


Asia Leading Bio Circular Green Complex.
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)

หลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานานกว่า ๕๐ ปี
เพื่อมุ่งให้พสกนิกรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และ ปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือรากฐานแนวคิดและการดำเนินการของอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเชิงนิเวศน์ (BCG Economy) เป็นแนวทางในการทำธุรกิจที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท เพื่อมุ่งเน้นสร้างความสมดุลที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือรากฐานแนวคิดและการดำเนินการของอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเชิงนิเวศน์ (BCG Economy) เป็นแนวทางในการทำธุรกิจที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท เพื่อมุ่งเน้นสร้างความสมดุลที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ
• ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
• ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้หลักเหตุและผลในการตัดสินใจเรื่องจ่าง ๆ โดยพิจารณาจากเกตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
• การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว


   

โดยตัดสินใจด้วยหลักการ “ความรู้” และ “คุณธรรม” ที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน

BCG Model to BCG Complex
BCG Model "โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
ด้วยความหากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ภายใต้การบริหารจัดการในระบบ BCG Model จะส่งผลดีโดยรวมต่อเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นจุดแข็งในส่วนของ


Bio Economy

เศรษฐกิจฐานชีวภาพ บนพื้นฐานแหล่งทรัพยากรผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย สามารถพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนสู่โรงงานแปรรูปได้อย่างมั่นคง
Circular Economy

เศรษฐกิจหมุนเวียน  ใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพ หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำไปแปรรูปผ่านกระบวนการใหม่ตลอดจนพัฒนาส่วนที่เหลือใช้ให้เกิดมูลค่าร่วม
Green Economy
เศรษฐกิจสีเขียว  เป็นการพัฒนาด้วยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและตระหนักถึงคุณค่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง จึงเป็นเศรษฐกิจที่ทุกประเทศต้องนำไปเป็นแนวทางพัฒนา ที่สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

image

ผู้ประกอบการในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น


• บริษัท อี คิว รับเบอร์ จำกัด


• บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

• บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ไทยอีสเทิร์น ท้อปซีดส์ ออยล์ จำกัด

• บริษัท ไทยอีสเทิร์น ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

• บริษัท ไทยอีสเทิร์น พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด

• บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

VISSION
Asia Leading Bio Circular Green Complex
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเชิงนิเวศน์ชั้นนำแห่งเอเซีย
MISSION
การบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมภูมิปัญญา แสวงหานวัตกรรมเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• Standard มาตรฐาน
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค การดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด    
• Sustainable ความยั่งยืน
ควบคุม กำกับ ดูแล สนับสนุนแก่ผู้ประกอบการให้เป็นไปตาม พรบ.โรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกให้เกิดความพอใจสูงสุด
• Efficiency ประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างระบบการประสานงานที่ดี และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดข้อผิดพลาด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• Wisdom ภูมิปัญญา
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มภูมิปัญญาแก่บุคลากรภายในและเครือข่าย
• Innovative นวัตกรรม
แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์อย่างสร้างสรรค์เพื่อขยายผลทางธุรกิจ ก่อเกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าแก่องค์กร เครือข่าย และสังคมส่วนรวม
คณะผู้บริหาร
image
นายสมชาย โกกนุทาภรณ์
ประธานบริษัท
image
นางกัลยา โกกนุทาภรณ์
ประธานบริษัท
image
นางสาวจุฑารัตน์ ตูวิเชียร
ผู้จัดการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น

ทีมงาน

 

  
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้